Logo biuletynu informacji publicznej

Często zadawane pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowych

Często zadawane pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowych

2015-12-31

Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność na podstawie ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zarejestrowanego statutu. Statut stanowi ogół norm, które określają najważniejsze kwestie funkcjonowania spółdzielni. Statut jest prawem umownym, wiąże spółdzielnię i jej członków tak, jak wiążące są umowy między stronami stosunku cywilnoprawnego. Statut wiąże członków założycieli oraz wszystkich przystępujących do spółdzielni. Zasadniczym sposobem rozstrzygania spraw między członkiem a spółdzielnią pozostaje podejmowanie uchwał przez organy spółdzielni, a regułą jest odwoływanie się od nich w drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego - art. 32 i następne ustawy - Prawo spółdzielcze. Członek niezadowolony z rozstrzygnięć organów spółdzielni może dochodzić swoich praw również na drodze sądowej, ponieważ organy spółdzielni wszelkie decyzje podejmują samodzielnie pod kontrolą sądów powszechnych. Każda spółdzielnia została upoważniona do samodzielnego określenia zasad ustalania opłat eksploatacyjnych w swoim statucie lub w uchwalonym na jego podstawie regulaminie - w zależności od jej rzeczywistych potrzeb. W dokumentach tych, szczególnie w regulaminie, powinna się także znajdować szczegółowa specyfikacja opłat ponoszonych przez wszystkie osoby posiadające prawa do lokali zarządzanych przez spółdzielnię, w tym przez właścicieli lokali.

 • Czy spółdzielnia obowiązana jest udostępniać swoim członkom umowy zawarte z osobami trzecimi?

 • Czy kalkulacja wysokości opłat, o której mowa w art. 4 ust. 64 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, odnosi się do wszystkich opłat pobieranych przez spółdzielnię od osób zamieszkujących w jej zasobach mieszkaniowych?

 • Jakie prawa w zakresie dostępu do dokumentów spółdzielni mieszkaniowej ma jej członek?

 • Posiadam spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, które chcę wykupić na własność. Jak to zrobić?

 • Według ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 lipca 2007 r., podstawową nieruchomość ewidencyjną powinny tworzyć nieruchomości jednobudynkowe, a nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko w szczególnej sytuacji. Czy oznacza to, że po wejściu w życie tej ustawy nowelizującej, spółdzielnia ma obowiązek dokonania podziału na nieruchomości jednobudynkowe tych nieruchomości wielobudynkowych, w stosunku do których prawomocne stały się uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali oraz obowiązek podjęcia nowych uchwał w tej sprawie dotyczących nowopowstałych nieruchomości jednobudynkowych?

 • Na mój wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania na własność spółdzielnia odpowiedziała, że nie można podpisać aktu notarialnego, ponieważ nie ma prawomocnej uchwały zarządu, bowiem została ona zaskarżona przez dwóch członków do sądu. Czy spółdzielnia może tak uzasadniać odmowę?

 • Jakie są sytuacje, w których spółdzielni wolno nie dotrzymać 6-miesięcznego terminu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu?

 • Czy spółdzielnie mogą realizować wnioski członków o zamianę mieszkań lokatorskich na lokatorskie?

 • Czy w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, osobie, która 31 lipca 2007 r. pełniła funkcję członka rady nadzorczej po raz trzeci po 2 kolejnych kadencjach, wygasł w tym dniu mandat członka rady?

 • Czy na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na spółdzielnie mieszkaniowe ustawodawca nałożył obowiązek założenia strony internetowej?

 • Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku większych spółdzielni, gdzie liczba członków przekroczy 500 osób, walne zgromadzenie może zostać podzielone na części. Zmianie uległ również tryb odbywania walnych zgromadzeń i podejmowania uchwał. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zarząd musi zawiadomić wszystkich spółdzielców na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia. Jak więc w praktyce należy zgodnie z ustawą zawiadomić o obradach?

 • Komu przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał i tematów do rozpatrzenia na walnym zgromadzeniu?

 • Jak według nowego stanu prawnego przebiegać powinien wybór członków rady nadzorczej spółdzielni - dotychczas wybierały ich grupy członkowskie? Czy mogą ich wybierać poszczególne części walnego zgromadzenia?

 • Przed wejściem w życie ustawy z 14 czerwca 2007 r. spółdzielnia wykonała docieplenie budynku, w którym znajduje się moje mieszkanie. Było ono finansowane wpłatami na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, które zostały rozłożone na raty. Czy w związku z wejściem w życie nowelizacji część tej wpłaty, która pozostała mi do spłacenia została umorzona?

 • Jak należy rozumieć przepis art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który dotyczy ewidencji funduszu remontowego? Czy przepis ten zobowiązuje spółdzielnię jedynie do ewidencjonowania wpływów i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla każdej nieruchomości bez konieczności rozliczania przychodów i kosztów w ramach tych nieruchomości?

 • Mam mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. Chciałabym je wykupić ale spółdzielnia odmawia ponieważ zostało wybudowane z kredytem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Czy ma takie prawo?

 • Przysługuje mi prawo odrębnej własności lokalu w budynku, w którym nie powstała jeszcze wspólnota mieszkaniowa i zarząd sprawuje spółdzielnia. Jakie czynności spółdzielnia może wykonywać w ramach zarządu nieruchomością wspólną bez mojej zgody?

 • Czy obowiązujące przepisy nakładają obowiązek instalowania oraz legalizacji wodomierzy lokalowych?

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook