Logo biuletynu informacji publicznej

Geodezja i kartografia

2016-11-03

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy:

 1. krajowego systemu informacji o terenie;
 2. organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 3. wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
 4. ewidencji gruntów i budynków;
 5. zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
 6. gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 7. rozgraniczania nieruchomości;
 8. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci;
 9. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 10. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
 11. ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzone ustawą o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych

Opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 czerwca 2016 r. pod pozycją 903 ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1 lipca 2016 r. i wprowadza zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowe regulacje prawne z zakresu geodezji i kartografii, dotyczą:

 • procesu koordynacji sieci uzbrojenia terenu,
 • zasad współdziałania podmiotów, które władają sieciami uzbrojenia terenu, ze starostami w procesie zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • opłat pobieranych z tytułu udostępniania materiałów zasobu.

Stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

27 października 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski 31 października 2016 r. pod pozycją 1019.

Zgodnie z obwieszczeniem w 2017 r. stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie ulegają zmianie i obowiązywały będą w wysokości określonej w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook