Logo biuletynu informacji publicznej

Strategia Rozwoju Transportu

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

2017-04-12

Czym jest Strategia Rozwoju Transportu

Jest to dokument, który wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce. Strategia dotyczy wszystkich sektorów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego, miejskiego oraz intermodalnego.

SRT jest jedną z 9 strategii zintegrowanych i służy realizacji celów określonych w krajowych dokumentach wyższego rzędu - Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju i Strategii Rozwoju Kraju 2020.

Strategia uwzględnia priorytety różnych polityk Unii Europejskiej - transportowej, regionalnej, innowacyjnej oraz ochrony środowiska. Bierze także pod uwagę propozycje Komisji Europejskiej przedstawione w Białej Księdze dotyczącej transportu z 2011 roku.

Rada Ministrów przyjęła SRT 22 stycznia 2013 r.

Cele i priorytety strategii

Wdrożenie SRT pozwoli:

 • zwiększyć dostępność transportową Polski (łatwiejsze przemieszczanie się różnymi środkami transportu),
 • poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu i przewożonych towarów,
 • podnieść efektywność sektora transportowego,
 • stworzyć nowoczesną, spójną sieć infrastruktury transportowej,
 • poprawić sposób organizacji i zarządzania systemem transportowym,
 • ograniczyć negatywny wpływ transportu na środowisko,
 • zbudować racjonalny model finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Do priorytetów SRT dotyczących modernizacji i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury należą m.in.:

 • rozwój połączeń Warszawy ze wszystkimi miastami wojewódzkimi i siecią europejską,
 • rozwój połączeń transportowych miast wojewódzkich z najważniejszymi ośrodkami miejskimi w kraju i w relacjach europejskich,
 • rozwój i budowa bezkolizyjnych skrzyżowań, obwodnic, transportu publicznego w miastach,
 • poprawa połączeń lokalnych,
 • tworzenie węzłów przesiadkowych,
 • rozwój infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wskaźniki

SRT zawiera 17 wskaźników, które służą ocenie stopnia realizacji celów strategii. Między innymi w oparciu o nie, ministerstwo monitoruje wdrażanie SRT. Efektem tego monitoringu są corocznie sporządzane raporty.

SRT zakłada, że do 2020 roku Polska osiągnie m.in. następujące wskaźniki:

 • długość autostrad – ok. 2000 km,
 • długość dróg ekspresowych – 2800 km,
 • długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością techniczną powyżej 160 km/h – 350 km,
 • liczba pasażerów obsłużonych w portach lotniczych – 41 mln,
 • potencjał przeładunkowy portów morskich – 60 mln ton,
 • liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych – 2000 (spadek o niemal połowę w stosunku do 2010 roku).

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (PDF 6 MB)

Załącznik 1 do SRT - Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu (PDF 127 KB)

Załącznik 2 do SRT - Wnioski z konsultacji społecznych projektów: Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) i Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu SRT (PDF 217 KB)

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) - streszczenie (PDF 830 KB)

Słownik pojęć Strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (PDF 286 KB)

Informacje o realizacji strategii

Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu

Czym jest Dokument Implementacyjny

Uszczegółowieniem priorytetów transportowych zawartych w Strategii Rozwoju Transportu jest Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Rząd przyjął go 13 października 2014 r.

Dokument Implementacyjny uszczegóławia SRT przez określenie celów operacyjnych, jakie Polska musi osiągnąć w latach 2014-2023 w różnych gałęziach transportu, korzystając ze wsparcia funduszy UE. Jest to więc kompleksowy plan strategiczny inwestycji transportowych, wymagany przez Komisję Europejską.

W oparciu o zapisane w dokumencie planowane rezultaty oraz kryteria wyboru projektów, powstała lista inwestycji, które będą mogły otrzymać wsparcie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Funduszu Łącząc Europę. Dostępne środki nie wystarczą jednak na sfinansowanie wszystkich wymienionych na liście projektów. Część z nich będzie realizowana po 2020 r.

Cele dokumentu implementacyjnego

Główne cele Dokumentu Implementacyjnego to:

 • uzupełnienie sieci transportowej (w tym transeuropejskiej sieci transportowej - TEN-T),
 • skrócenie czasu przejazdu między miastami wojewódzkimi,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

W dokumencie zapisano też cele operacyjne:

 • skrócenie czasu przejazdu koleją między miastami wojewódzkimi średnio o 33 proc., a drogami 15 proc.,
 • zmodernizowanie 86 proc. pasażerskiej oraz 90 proc. towarowej bazowej sieci TEN-T,
 • uzyskanie stałych prędkości pociągów na długich odcinkach,
 • poprawa przejezdności na wjazdach do aglomeracji i wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza duże miasta,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozwój multimodalnych portów morskich,
 • poprawa dostępu do portów od strony morza i lądu,
 • zwiększenie długości dróg żeglownych o parametrach drogi wodnej co najmniej III klasy.

Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (PDF 4 MB)

Załącznik 1 do Dokumentu Implementacyjnego - Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (PDF 783 KB)

Raport z udziału społeczeństwa w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (PDF 4 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego - Tom I (PDF 21 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego - Tom II (PDF 14 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego - Tom III (PDF 867 KB)

Ogłoszenie o przyjęciu Dokumentu Implementacyjnego (PDF 63 KB)

Programy rozwoju transportu

Na podstawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) powstają lub są aktualizowane programy rozwoju dotyczące poszczególnych sektorów transportu:

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają pracę nad aktualizacją Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook