Logo biuletynu informacji publicznej

Społeczne budownictwo czynszowe

2017-03-08

Projekt sprawozdania z realizacji rządowego programu popierania budownictwa czynszowego w 2016 r. wraz z oceną wdrożenia i rekomendacjami na przyszły rok

Projekt sprawozdania z realizacji rządowego programu popierania budownictwa czynszowego w 2016 r. wraz z oceną wdrożenia i rekomendacjami na przyszły rok (DOCX 253.24 KB) wraz z pismem przekazującym do uzgodnień międzyresortowych (PDF 77.68 KB).

Informacja w sprawie funkcjonowania ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - odpowiedź na dezyderat nr 11 Sejmowej Komisji do Spraw Petycji uchwalony 22 września 2016 r.

Projektowane rozwiązania w zakresie zmiany przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stanowią wynik analizy przeprowadzonej po zakończeniu naboru wniosków w ramach pierwszej edycji nowego programu społecznego budownictwa czynszowego, w tym również na podstawie informacji przekazanych przez inwestorów tego budownictwa oraz BGK. Celem projektowanych rozwiązań jest wyeliminowanie istniejących barier utrudniających uczestnictwo inwestorów w programie społecznego budownictwa czynszowego oraz zracjonalizowanie gospodarowania tworzonym zasobem mieszkaniowym.
Projektowane rozwiązania mają się przyczynić do zwiększenia zainteresowania uczestnictwem
w programie, m.in. poprzez:

 • złagodzenie warunku wynajęcia minimum 50% lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego osobom wychowującym dzieci, jako zobowiązania wynikającego z ustawy, który w dużej mierze stanowił barierę uczestnictwa w programie dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia dla społeczności lokalnych o niższym udziale rodzin z dziećmi,
 • objęcie możliwością uzyskania finansowego wsparcia przez spółdzielnie mieszkaniowe realizacji lokali zamieszkiwanych w oparciu o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w celu aktywizacji sektora spółdzielczości mieszkaniowej (obecnie możliwość finansowania wyłącznie lokali mieszkalnych na wynajem),
 • podwyższenie poziomu partycypacji z 25 do 30% kosztów przedsięwzięcia, w celu ułatwienia montażu finansowego przedsięwzięcia,
 • podwyższenie mocno obniżonego poprzednią nowelizacją z 2015 r. limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego, czy też
 • uelastycznienie zasady proporcjonalnego podwyższenia czynszu w przypadku przekroczenia przez najemcę określonych w ustawie progów dochodowych.

Projektowane zmiany w ustawie o są spójne z projektem Narodowego Programu Mieszkaniowego i stanowią realizację celów określonych w ramach jednego z instrumentów realizujących założenia pakietu „Mieszkanie+”: Uruchomienie zintegrowanego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, uwzględniającego dostępne instrumenty wsparcia i efekty zmian planowanych w otoczeniu regulacyjnym. Projektowane zmiany nie obejmują natomiast kwestii związanych z wyodrębnianiem na własność lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego.

Pełny tekst odpowiedzi na dezyderat (PDF 583.50 KB) oraz odpowiedź w formacie tekstowym (DOC 101.50 KB).

Mieszkanie na wynajem o umiarkowanym czynszu

Jeśli nie stać Cię na kupno własnego mieszkania, ale osiągany przez Ciebie dochód jest wystarczający do pokrycia zobowiązań czynszowych, możesz wynająć mieszkanie o umiarkowanym czynszu (limit wysokości czynszu określony przez ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Pomoc w budowaniu takich mieszkań zapewnia budżet państwa w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Aktualnie takie mieszkania oferują towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a wkrótce będą mogły je oferować także spółki gminne. Możesz wynająć takie mieszkanie na preferencyjnych warunkach (niższy niż rynkowy czynsz i określona długość umowy najmu) jeśli:

 • miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego nie przekraczają ustawowo określonego maksimum (limity różne dla poszczególnych województw),
 • nie masz tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości (dotyczy to także osób zgłoszonych z Tobą do wspólnego zamieszkania),
 • towarzystwo budownictwa społecznego może także uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłaty przez Ciebie jako przyszłego najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, ale ta partycypacja nie może być większa niż 25 proc. wartości mieszkania,
 • umowa najmu może również przewidywać obowiązek wpłacenia przez Ciebie jako najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu,
 • jeśli masz dzieci to skorzystasz z pierwszeństwa w najmie: co najmniej 50 proc. wynajmujących lokale nowoutworzone z pomocą nowego rządowego programu muszą stanowić osoby wychowujące dzieci.

Czynsz w społecznych zasobach czynszowych (wybudowanych w ramach nowego rządowego programu) za 1 m kw. nie może przekroczyć w skali roku 5 proc. średnich kosztów budowy 1 m kw. lokalu mieszkalnego na danym terenie. Odpowiedni wskaźnik oblicza na podstawie danych od przedsiębiorców Główny Urząd Statystyczny i podaje w formie komunikatu. Przykładowo w Warszawie maksymalny czynsz za mieszkanie o powierzchni 50 m kw. wyniesie około 1300 zł, w Katowicach 900 zł, w Gdańsku 1000 zł, a w Łodzi około 900 zł, czyli średnio o 40 proc. mniej niż w przypadku rynkowych stawek najmu. W sprawie możliwości wynajęcia lokalu na preferencyjnych warunkach skontaktuj się z towarzystwami budownictwa społecznego, spółdzielniami mieszkaniowymi, oraz wkrótce z gminnymi spółkami (między innymi zarządzającymi zasobem mieszkaniowym) działającymi na terenie Twojego miejsca zamieszkania.

Sprawdź warunki najmu:

 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • i gminne spółki zarządzające zasobem mieszkaniowym

- mogą oferować wynajem lokali mieszkalnych także na innych warunkach - na przykład jeśli Twoje miesięczne dochody przekraczają ustawowe maksimum.

Skontaktuj się z wybranym podmiotem i zapytaj o konkretne warunki najmu.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook