Logo biuletynu informacji publicznej

Rada Standardów Wyceny Nieruchomości

2018-01-09

Rada Standardów Wyceny Nieruchomości jest organem doradczym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach związanych z ustaleniem powszechnie obowiązujących, jednolitych norm postępowania przy wycenie nieruchomości.

Rada jest odpowiedzialna za opracowywanie projektów standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych oraz dokonywanie przeglądu obowiązujących standardów i przygotowywanie wytycznych dotyczących ich aktualizacji.

Wypracowane przez Radę projekty standardów zawodowych będą konsultowane ze środowiskiem zawodowym rzeczoznawców majątkowych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami zewnętrznymi. Po zasięgnięciu opinii minister właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie ustalał i ogłaszał dany standard zawodowy w Dzienniku Urzędowym w drodze obwieszczenia.

Członkami Rady są eksperci zewnętrzni, wybitni specjaliści z dziedziny związanej z wyceną nieruchomości, cieszący się autorytetem w środowisku zawodowym i akademickim.

Skład Rady Standardów Wyceny Nieruchomości:

  1. prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek – Przewodniczący Rady
  2. Zbigniew Brodaczewski – Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
  3. dr hab. inż. Ryszard Cymermam
  4. prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
  5. dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska
  6. dr hab. inż. Piotr Parzych
  7. prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa
  8. prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
  9. prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek

Organizacja oraz tryb działania Rady uregulowane zostały w Zarządzeniu nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości (Dz. Urz. MIB poz. 79).

Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami w MIB.

Kontakt

Rada Standardów Wyceny Nieruchomości
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Adres e-mail: standardy@mib.gov.pl

Informacje o pracach Rady

19 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości, podczas którego Rada m.in. przyjęła harmonogram prac nad standardami zawodowymi na rok 2018. Wśród priorytetów jest standard zawodowy regulujący kwestie wyceny nieruchomości przejmowanych pod realizację inwestycji drogowych i kolejowych. Rada planuje również opracować wskazówki metodologiczne do rożnych podejść w wycenie nieruchomości, jak również opracować standardy wyceny nieruchomości rolnych oraz leśnych. Harmonogram prac Rady na 2018 r. (DOC 27.50 KB)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook