Logo biuletynu informacji publicznej

Przewóz towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych

2018-01-08

Przewóz towarów niebezpiecznych koleją regulują przepisy Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), której Polska jest sygnatariuszem.

Obowiązek stosowania Regulaminu RID wynika także z dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, która została implementowana do polskiego porządku prawnego przez ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych.

Za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska wynikających z przewozu towarów niebezpiecznych odpowiedzialny jest doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek ma obowiązek wyznaczyć takiego doradcę. Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia doradcy szczegółowo określone są w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

Przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją

W przewozie towarów niebezpiecznych koleją należy również stosować przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury wydane zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, w tym:

Instrukcję o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16

Tłumaczenie Regulaminu RID 2017

Niżej zamieszczone pliki (zaktualizowane 18 maja 2017 r.) zawierające przepisy Regulaminu RID mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Regulamin RID ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

Tabela A zawiera tłumaczenie nazw towarów niebezpiecznych opracowane przez Instytut Przemysłu Organicznego przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Nazwy klas towarów niebezpiecznych wspólne dla RID i ADR, wynikające z tłumaczenia tabeli A dodatkowo podane są w odrębnym pliku.

Tabela korelacyjna z wykazem nazw towarów niebezpiecznych w tłumaczeniu RID i ADR z 2015 r. oraz w tłumaczeniu z 2017 r. (PDF 793.19 KB)

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o przewozie o towarów niebezpiecznych).

Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe;
  • nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
  • ukończyła kurs doradcy (wymóg ukończenia kursu, dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy)
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora TDT na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Egzamin dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Przepisy Regulaminu RID 2015

Pliki zawierające przepisy Regulaminu RID mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Regulamin RID ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

W plikach zamieszczonych poniżej szarym kolorem zaznaczono miejsca, w których wprowadzone zostały zmiany do przepisów w odniesieniu do ich poprzedniej wersji.

Przepisy Regulaminu RID 2013

Pliki zawierające przepisy Regulaminu RID mają charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Regulamin RID ogłoszony w Dzienniku Ustaw. 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook