Logo biuletynu informacji publicznej

Programy szkoleniowe i publikacje dla planistów - POWER 2014-2020

Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów

2017-09-22

Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa jest Beneficjentem projektu "Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie narzędzi – programu szkoleń oraz publikacji – mających wpływ na zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami zarówno pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i wszystkie osoby zaangażowane w kształtowanie polskiej przestrzeni.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów realizowanych przez Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MIB.

Opis programu szkoleń

W ramach projektu opracowany został program szkolenia ukierunkowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie planowania przestrzennego, w szczególności w kontekście niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania.

Opracowany program wykorzystany zostanie do przeszkolenia pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu podniesienia ich wiedzy z zakresu technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Program szkolenia podzielony został na 2 bloki tematyczne.

Skrypt - program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (PDF 8.12 MB).

 1. Wspieranie niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym.
  1. Budowa miast zwartych i przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy (PDF 2.71 MB).
  2. Przeciwdziałanie występowaniu jednorodności funkcji w zabudowie, korzyści różnicowania zabudowy pod względem funkcji (PDF 3.13 MB).
  3. Negatywne skutki chaotycznego rozpraszania zabudowy (PDF 4.04 MB).
  4. Tworzenie systemów zieleni, w tym obszarów przewietrzania (PDF 5.88 MB).
  5. Woda w przestrzeni miast. Zastosowanie błękitnej infrastruktury w gospodarowaniu wodami i planowaniu przestrzennym (PDF 2.38 MB).
  6. Budowa zrównoważonego i kompleksowego systemu transportowego, w tym transportu publicznego (PDF 3.66 MB).
  7. Stosowanie regulacji w celu osiągnięcia niskoemisyjnego zaopatrzenia budynków w energię i ciepło (PDF 2.07 MB).
  8. Adaptacja do zmian klimatu a planowanie przestrzenne (PDF 5.89 MB).
  9. Działania "miękkie" o charakterze edukacyjno-informacyjnym kierowane do społeczności lokalnych (PDF 1.13 MB).
 1. Prognozowanie realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.
  1. Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę według obowiązujących przepisów; przedstawienie wybranych przykładów (PDF 1.40 MB).
  2. Określenie potrzebnej, całkowitej chłonności obszarów zainwestowania gminy (PDF 929.92 KB).
  3. Określenie chłonności obszarów istniejącej zabudowy i obszarów przeznaczonych do zabudowy w planach miejscowych (PDF 873.00 KB).
  4. Określenie potrzeb w zakresie wyznaczenia nowych obszarów rozwojowych (PDF 865.08 KB).
  5. Propozycje dotyczące ogólnych zasad bilansowania terenów przeznaczonych do zabudowy (PDF 959.84 KB).

Opis publikacji „Delimitacja krok po kroku”

W ramach projektu opracowany został podręcznik „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”.

W publikacji omówiono istotne z praktycznego punktu widzenia metody i rozwiązania przydatne przy prowadzeniu analizy i diagnozy kondycji gminy, wyznaczaniu na jej terenie obszarów zdegradowanych oraz podejmowaniu decyzji o zasięgu obszaru rewitalizacji. W opracowaniu wskazano jak połączyć wymogi wynikające z zapisów ustawy z szeroką wiedzą dotyczącą doboru metod badawczych i wskaźników użytecznych dla rzetelnego rozpoznania problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno–funkcjonalnych oraz technicznych. Ponadto zawarto w nim wskazówki odnośnie systemu monitorowania gminnego programu rewitalizacji i uwagi związane z wyznaczaniem specjalnej strefy rewitalizacji.

Podręcznik ma być wsparciem dla wszystkich podmiotów zajmujących się rewitalizacją w praktyce. Ma stanowić pomoc w zrozumieniu i zaplanowaniu odpowiednich działań na pierwszym etapie procesów rewitalizacyjnych – a w konsekwencji przełożyć się na wysoką jakość i skuteczność rewitalizacji prowadzonej w Polsce.

Delimitacja krok po kroku (PDF 2.76 MB)

logo POWER

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook