Logo biuletynu informacji publicznej

Odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych w drogownictwie

Odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych w drogownictwie

2018-02-01

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie

W przypadkach szczególnie uzasadnionych jest możliwe odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, w tym dotyczących drogownictwa, zgodnie z art. 9 ustawy Prawo budowlane. 

Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, oraz ograniczenia dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Procedura uzyskania zgody na odstępstwo 

Schemat procedury uzyskania zgody na odstępstwo
                          Schemat procedury uzyskania zgody na odstępstwo

Inwestor składa wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, a ten – po weryfikacji i stwierdzeniu zasadności wniosku inwestora – składa wniosek o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo do Ministra Infrastruktury. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej składa ten wniosek przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków. Po uzyskaniu upoważnienia Ministra, który wydał przepis techniczno-budowlany, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

Przez decyzję o pozwoleniu na budowę należy także rozumieć decyzję o zmianie pozwolenia na budowę oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie ma możliwości uzyskania odstępstwa dla inwestycji realizowanej w trybie zgłoszenia.

Właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej odnośnie dróg wojewódzkich i krajowych jest wojewoda, natomiast odnośnie dróg powiatowych i gminnych starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.

Formularz wniosku o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie (PDF 262.73 KB)  w innym formacie (RTF 116.98 KB)

Wzór ten nie jest obligatoryjny, ma jedynie na celu uproszczenie procedury i ujednolicenie zakresu dokumentów i informacji, jakie powinny zostać przesłane do udzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Lista informacji oraz dokumentów (PDF 226 KB), które powinien zawierać wniosek o upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych (dotyczy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - najczęściej zgłaszane wnioski).

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i może wymagać dostarczenia dodatkowych opracowań i informacji. 

Rysunki załączone do wniosku powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.). 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook