Logo biuletynu informacji publicznej

Geoportal

2016-08-05

Geoportal

Geoportal.gov.pl to witryna internetowa, która zapewnia powszechny dostęp do informacji przestrzennej za pomocą usług danych przestrzennych o odpowiedniej dla odbiorców jakości, a zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają jego niezawodność.

Geoportal krajowy

Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Dane publikowane na brokerze krajowym przechowywane są w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Zawartość mapy w Geoportalu Krajowym składa się z 12 warstw podstawowych:

 1. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych
 2. Państwowy Rejestr Granic
 3. Dane ewidencyjne (KIIP)
 4. Dane o charakterze katastralnym
 5. Rzeźba tereny (cieniowanie)
 6. Rzeźba terenu (hipsometria)
 7. Baza danych ogólnogeograficznych (BDO)
 8. Mapa VMapl2
 9. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT)
 10. Ortofotomapa
 11. Skany map topograficznych
 12. EuroBoundaryMap (EBM)

Geoportal INSPIRE

Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionych zgodnie z dyrektywą INSPIRE. Tematy danych przestrzennych, za których realizację odpowiedzialny jest Główny Geodeta Kraju pogrupowane są zgodnie z Dyrektywą INSPIRE w trzy grupy tematyczne. W Geoportalu INSPIRE użytkownicy będą mieli dostęp także do danych i usług INSPIRE publikowanych przez organy administracji inne niż Główny Geodeta Kraju.

Moduł SDI

Zestaw narzędzi i oprogramowania służące do gromadzenia oraz publikacji danych przestrzennych i metadanych, wykorzystywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej. Podstawowym zadaniem Modułu SDI jest:

 • przechowywanie,
 • zarządzanie,
 • udostępnianie danych oraz metadanych będących w dyspozycji podmiotu, korzystającego z Modułu, za pomocą usług danych przestrzennych.

Moduł ten umożliwia ponadto wymianę danych z innymi węzłami infrastruktury informacji przestrzennej (innymi użytkownikami wykorzystującymi SDI - np. podmiotami rządowymi oraz samorządowymi) oraz zapewnia synchronizacje baz danych przestrzennych z wykorzystaniem usług danych przestrzennych.

Moduł SDI umożliwia dowolnemu podmiotowi posiadającemu zbiory danych przestrzennych udostępnienie ustandaryzowanych usług danych przestrzennych, pozwalając na zachowanie interoperacyjności oraz ustandaryzowanie dostępu do danych dla użytkowników Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Podmiot korzystający z Modułu SDI wchodzi w skład Infrastruktury Informacji Przestrzennej a przez to ma dostęp do zasobów danych przestrzennych oraz możliwość wymiany (udostępniania i pobierania) danych z innymi podmiotami wykorzystującymi Moduł SDI.

Uniwersalny Moduł Mapowy

Zestaw narzędzi aplikacyjnych wspierających działania użytkowników, m.in. poprzez wykonywanie analiz na danych przestrzennych. Przyjęte dla UMM rozwiązania pozwalają na zastosowanie jednolitej architektury oraz wykorzystanie we wszystkich modułach m.in.:

 • wspólnej szyny usług GUGIK,
 • wspólnych usług uwierzytelniania i autoryzacji,
 • wspólnej polityki bezpieczeństwa,
 • jednolitego systemu monitoringu i raportowania,
 • jednolitego dostępu do danych przestrzennych, zdeponowanych w magazynach danych Geoportal.

Obecnie rozwiązanie UMM dedykowane jest dla służb ratunkowych - powstało w oparciu o wymagania służb (w tym obsługa urządzeń mobilnych), jednakże jego funkcjonalność (w szczególności zaawansowane metody analityczne) mogą być wykorzystywane również przez innych odbiorców. Istnieje możliwość dostosowania Modułu do indywidualnych wymagań użytkowników.

UMM działa w oparciu o referencyjne dane przestrzenne, których dysponentem jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz dane o charakterze geoprzestrzennym podmiotu/podmiotów korzystającego z Uniwersalnego Modułu Mapowego. UMM może wykorzystywać rozwiązanie Modułu SDI w zakresie zarządzania i dostępu do danych przestrzennych.

Aplikacje Geoportal dla urządzeń mobilnych

Aplikacja Geoportal Mobile zapewnia dostęp do rejestrów państwowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem usług Geoportal.gov.pl.

Aplikacja umożliwia:

 • dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych,
 • wyszukiwanie i lokalizację działek ewidencyjnych,
 • dodawanie usług, wybór kompozycji mapowych,
 • wyszukiwanie obiektów geograficznych, w tym adresów.

Aplikacja umożliwia użytkownikowi przeglądanie kompozycji mapowych oraz dostarcza następujące funkcje:

 • Nawigacja w oknie mapy - zasięg mapy zostanie zmieniony (przesunięty, zwiększony, zmniejszony) zgodnie z działaniem wykonanym przez użytkownika,
 • Przeglądanie usług kafelkowanych - wyświetlona zostaje mapa zawierająca treść udostępnianą przez kafelkowane usługi danych przestrzennych,
 • Dodawanie zewnętrznych usług WMS - usługa umożliwia rozszerzenie kompozycji mapowych o usługi WMS rejestru usług systemu,
 • Wyszukiwanie adresów, działek, punktów osnowy - wprowadzony przez użytkownika prawidłowo istniejący adres, nr działki lub punkt zostanie zlokalizowany w oknie mapy,
 • Pomiar długości - zmierzenie długości linii narysowanej na mapie,
 • Pomiar powierzchni - umożliwia użytkownikowi pomiar powierzchni i obwodu obszaru narysowanego na mapie,
 • Aktualna pozycja - umożliwia użytkownikowi wysłanie pocztą elektroniczną listu zawierającego link do aktualnego obszaru mapy wraz z aktualną pozycją urządzenia,
 • Rejestrowanie i zapisywanie trasy - umożliwia użytkownikowi rejestrację i śledzenie własnej trasy na mapie na podstawie sygnału GPS, a także jej zapisanie, wyświetlanie oraz wysłanie w formacie KML.

googleaplikacja dla systemu Android POBIERZ ZE SKLEPU

AppStoreaplikacja dla systemu iOS POBIERZ ZE SKLEPU

Windowsaplikacja dla systemu Windows Phone POBIERZ ZE SKLEPU

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook