Logo biuletynu informacji publicznej

Dialog w budownictwie

2017-07-24

Pierwsza kwalifikacja rynkowa w sektorze budowlanym włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Minister Infrastruktury i Budownictwa informuje, że 19 lipca 2017 r. pierwsza kwalifikacja rynkowa „Montowanie stolarki budowlanej” została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Dzięki włączeniu tej kwalifikacji do ZSK, na dokumencie potwierdzającym posiadanie tej kwalifikacji możliwe będzie umieszczenie znaku Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Kwalifikacja będzie certyfikowana przez instytucje, które wskaże minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Włączenie kwalifikacji do ZSK stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku branży budowlanej. W opinii przedstawicieli branżowych zapewnienie określonego standardu, jakości i poziomu szkolenia w obszarze kwalifikacji oraz adekwatnej walidacji i certyfikacji kandydatów pozwoli na wyedukowanie fachowców działających w branży stolarki budowlanej.

Szczegółowe informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do uzyskania tej kwalifikacji a także inne informacje dotyczące sposobu ich potwierdzania (walidacji) można znaleźć w: obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do ZSK.

Szczegółowe informacje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” ogłoszono na portalu ZSK.

Nowe zawody szkolne i kwalifikacje w sektorze budownictwa

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ujęto zawody szkolnictwa zawodowego, którym przypisano właściwość poszczególnym ministrom w zakresie danego zawodu – wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej.

W przypadku ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zawodami tymi są:

 1. Technik budownictwa;
 2. Technik geodeta;
 3. Technik inżynierii sanitarnej;
 4. Technik robót wykończeniowych w budownictwie;
 5. Monter konstrukcji budowlanych;
 6. Monter izolacji budowlanych;
 7. Monter sieci i instalacji sanitarnych;
 8. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 9. Murarz-tynkarz;
 10. Betoniarz-zbrojarz;
 11. Cieśla;
 12. Dekarz;
 13. Kamieniarz;
 14. Zdun.

W związku z postulowanymi zmianami w zakresie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zgłaszanymi przez przedstawicieli branży budowlanej, Minister Infrastruktury i Budownictwa wystąpił z wnioskami do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowych zawodów:

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Monter stolarki budowlanej.

Monter stolarki budowlanej – nowy zawód szkolnictwa zawodowego

Minister Infrastruktury i Budownictwa przekazał do Ministra Edukacji Narodowej wniosek o włączenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu - monter stolarki budowlanej.

Wprowadzenie do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego nowego zawodu - monter stolarki budowlanej jest wynikiem przedłożonego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa postulatu Związku Rzemiosła Polskiego, popartego przez przedstawicieli sekcji szkół budowlanych, cechów rzemiosła, branżowych izb i stowarzyszeń oraz organizacji pracodawców.

W opinii środowiska branżowego wprowadzenie niniejszego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ma stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie i oczekiwanie rynku branży budowlanej na wysoko wykwalifikowane kadry zajmujące się montażem okien i drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, osłon przeciwsłonecznych, bram, krat oraz schodów i balustrad w budynkach.

Szkoły zawodowe współpracujące z firmami branży budowlanej, na bieżąco starają się dostosowywać formy i cele kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy. Według opinii wielu podmiotów związanych z tą branżą, brakuje fachowców odpowiednio wykwalifikowanych do tego typu zadań przy jednoczesnym znacznym zapotrzebowaniu na usługi związane z montażem stolarki budowlanej.

Dzięki wprowadzeniu nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przyszli absolwenci szkół branżowych będą mieli możliwość zdobycia poszukiwanego, perspektywicznego i dobrze płatnego na rynku usług budowlanych zawodu.

Według przekazanego wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, kształcenie w zawodzie odbywać się będzie w branżowych szkołach I stopnia, jak również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: "Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej".

Technik robót wykończeniowych w budownictwie - nowy zawód szkolnictwa zawodowego

Wprowadzenie do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego nowego zawodu - technik robót wykończeniowych w budownictwie jest wynikiem złożonego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wniosku organizacji "Pracodawcy Pomorza" o jego włączenie do systemu oświaty, popartego przez branżowe organizacje pracodawców, jak również wypracowanymi rekomendacji przedstawicieli partnerów społecznych, w ramach realizacji projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum partnerów społecznych, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Według opinii organizacji reprezentujących branżę budowlaną wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie stanowić będzie odpowiedź na zapotrzebowanie i oczekiwanie rynku budowlanego na wykwalifikowane kadry robót wykończeniowych, z uwagi na potrzebę zapewnienia wysokiej jakości prac wykończeniowych w budownictwie. Skutkiem tego działania będzie zwiększenie atrakcyjności absolwentów szkół branżowych na rynku pracy.

Nowy zawód, z wyodrębnioną wspólną kwalifikacją z zawodem monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, umożliwi kontynuowanie ścieżki kształcenia zawodowego uczniom kształcącym się w przewidzianej szkole branżowej I stopnia.

Włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają również prace nad włączeniem kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) Montaż stolarki budowlanej, w związku z wnioskiem złożonym przez Fundację Vocational Competence Certificate.

Obecnie w ramach procedury włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK Ministra Infrastruktury i Budownictwa powołując Zespół Ekspertów rozpoczął prace nad przypisaniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do niniejszej kwalifikacji.

Zespół Ekspertów (w skład którego weszli: przedstawiciel reprezentujący stronę pracodawców Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz przedstawiciele Instytutu Technologii Eksploatacji, Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu i Instytutu Techniki Budowlanej) przedstawi Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa rekomendację dotyczącą przypisania poziomu PRK do kwalifikacji, po dokonaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla niniejszej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa po otrzymaniu ostatecznej rekomendacji od Zespołu Ekspertów, przekaże ją do zaopiniowania Radzie Interesariuszy ZSK, powołanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Jeżeli opinia Rady Interesariuszy ZSK będzie pozytywna, Minister Infrastruktury i Budownictwa przypisze poziom PRK do niniejszej kwalifikacji zgodnie z ostateczną treścią rekomendacji. Formalne przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji rynkowej nastąpi w drodze obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK.

Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Dialog w budownictwie
28 lutego 2017 r. posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

O projektach Sektorowej Rady Kompetencji w Budownictwie i Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie, zmianach w klasyfikacji zawodów i wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w sektorach Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami dyskutowali 28 lutego 2017 r. członkowie Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Posiedzeniu zespołu współprzewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. W posiedzeniu zespołu uczestniczyła wiceminister edukacji narodowej Teresa Wargocka oraz przedstawiciele PARP i Instytutu Badań Edukacyjnych.

Podczas posiedzenia Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, wspólnie ze Związkiem Zawodowym "Budowlani", złożyła wniosek o powołanie w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej grupy roboczej do opracowania koncepcji związanej z zapewnieniem kształcenia w ramach edukacji formalnej oraz pozaformalnej dla sektora gospodarowania nieruchomościami. Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, (ZSK) trwa procedura włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji następujących kwalifikacji rynkowych:

 1. montaż stolarki budowlanej (wniosek złożony przez Fundację VCC);
 2. zarządzanie nieruchomościami (wniosek złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami);
 3. zarządzanie nieruchomościami (wniosek złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości);
 4. gospodarowanie nieruchomościami (wniosek złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości);
 5. pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości (wniosek złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości).

W ramach procedury włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK, minister, powołując zespół ekspertów, rozpoczął prace nad przypisaniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji rynkowej "Montaż stolarki budowlanej". MIB, po otrzymaniu rekomendacji od zespołu ekspertów, przekaże ją do zaopiniowania Radzie Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, powołanej przez MEN. Jeżeli opinia rady będzie pozytywna, MIB przypisze poziom PRK do danej kwalifikacji zgodnie z treścią rekomendacji. W przypadku opinii negatywnej zespół ekspertów ponownie sporządzi rekomendację, odnosząc się w niej również do uwag rady.

Wprowadzenie do systemu kształcenia nowych zawodów budowlanych stanowić ma odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na kompleksowo wykształconych absolwentów szkół budowlanych, jako przyszłych pracowników posiadających odpowiednią (aktualną do wymogów rynku budowlanego) wiedzę i umiejętności niezbędne do sprostania wymaganiom współczesnego rynku budownictwa w opisanym wyżej segmencie. Wiceminister Tomasz Żuchowski podkreślił, że liczy w tym zakresie na współpracę ze wszystkimi środowiskami.

Dialog w budownictwie
Współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej i wiceminister Teresa Wargocka

Celem Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej jest prowadzenie trójstronnego dialogu sektorowego w celu godzenia interesów stron i rozwiazywania problemów rynku pracy w sektorze budownictwa, nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych oraz gospodarki komunalnej. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punku widzenia polityki państwa oraz interesów pracobiorców i pracodawców.

Stronę rządową w Zespole reprezentują przedstawiciele w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wskazani przez: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Środowiska.

Stronę pracobiorców w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez:

 1. Federację Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej;
 2. Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”;
 3. Komisję Krajową „Solidarność’80”;
 4. Związek Zawodowy „Budowlani”.

Stronę pracodawców w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez:

 1. Business Centre Club;
 2. Konfederację Budownictwa i Nieruchomości;
 3. Polski Związek Firm Deweloperskich;
 4. Polski Związek Pracodawców Budownictwa;
 5. Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa;
 6. Związek Rzemiosła Polskiego.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook