Logo biuletynu informacji publicznej

Budowa domu jednorodzinnego

2015-12-31

Pomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym na nowych zasadach

Osoby budujące dom systemem gospodarczym mogą skorzystać z tzw. zwrotu części podatku VAT. Wniosek o zwrot należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym przystąpiono do użytkowania wybudowanego domu. Do wniosku należy załączyć kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy i faktur dokumentujących poniesione wydatki. Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia są następujące:

 • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
 • budowa została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy,
 • ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy (ten warunek nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci),
 • osoba fizyczna może jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, ujętych na fakturach wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy maksymalnie do 30 września 2018 r.,
 • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (a w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę - dotyczy obojga małżonków) nie była:
  • właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
 • warunek dotyczący nie posiadania innego mieszkania nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci.

Zainteresowane osoby, po przystąpieniu do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mogą zgłaszać się z odpowiednimi dokumentami (kopie: pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy oraz faktur dokumentujących zakup materiałów) do właściwych urzędów skarbowych.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR 2013 poz. 6).

Prawo do ubiegania się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych (na zasadzie praw nabytych)

Osoby, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, mają prawo ubiegać o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach. Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 • od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;
 • od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;
 • od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;
 • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.;

Osoby, które dokonały zakupów od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. mogły składać wnioski do końca 2014 r.

W przypadku gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do 31 grudnia 2018 r.

 

 

Dodatkowe informacje na temat zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym na stronach Ministerstwa Finansów.

Dodatkowe informacje na temat zwrotu części wydatków na materiały budowlane na stronie inicjatywy Obywatel.

Krajowa Informacja Podatkowa Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 - procedura rozmowy telefonicznej.

 • z telefonów stacjonarnych: 801 055 055
 • z telefonów komórkowych: 22 330 0330
 • z zagranicy.: +48 22 330 0330

Zobacz również: www.kip.gov.pl.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook