Logo biuletynu informacji publicznej

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

2016-08-31

Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego uprawnia do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, który oznacza niezależną, szczegółową, techniczną ocenę cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi publicznej pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzany jest dla dróg znajdujących się w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Uzyskanie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego

Certyfikat wydawany jest na wniosek kandydata na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego na okres 3 lat.

Aby uzyskać Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego należy złożyć wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Do wniosku o wydanie Certyfikatu należy dołączyć następujące dokumenty (PDF 124.51 KB):

 • Oświadczenie kandydata na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
 • Oświadczenie kandydata na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o korzystaniu z pełni praw publicznych złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
  Wzór oświadczenia (PDF 131.57 KB)
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • Oryginał dyplomu lub odpis dyplomu lub kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 KPA – potwierdzające wymagane wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu (oryginał dyplomu lub odpis dyplomu zostaną zwrócone drogą pocztową po dokonaniu weryfikacji dokumentów);
 • Oryginał zaświadczenia od pracodawcy określający obowiązki kandydata na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego potwierdzające posiadanie wymaganej co najmniej 5-letniej praktyki w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  W przypadku osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i własnoręcznie poświadczyły posiadanie wymaganej co najmniej 5-letniej praktyki w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego – oświadczenie kandydata na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego złożone zgodnie z art. 75 § 2 KPA;
 • Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 KPA zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego (oryginał zaświadczenia zostanie zwrócony drogą pocztową po dokonaniu weryfikacji dokumentów);
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie certyfikatu audytora brd w kwocie 17 zł na konto:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 4300-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Tytułem: certyfikat audytora brd – opłata skarbowa – imię i nazwisko wnioskodawcy

Osoby dokonujące opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 4300-691 Warszawa
SWIFT CODE CITIPLEX
IBAN: IBAN (spacja) PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Tytułem: certyfikat audytora brd – opłata skarbowa – imię i nazwisko wnioskodawcy

Wniosek wraz z dokumentami należy przesyłać bezpośrednio na adres:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Dróg i Autostrad
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1079).

Podstawa prawna

Audytorami bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą zostać osoby spełniające wymagania określone w art. 24n ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.).

Przedłużenie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego

Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego ma obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach okresowych co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z art. 24n ust. 3 ww. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) 

Szkolenia okresowe dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzają uczelnie, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544) oraz instytuty badawcze posiadające kategorię A, działające w zakresie budownictwa drogowego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092). Uczelnie, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, powinny posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia z zakresu budownictwa drogowego.

Osoba ubiegająca się o przedłużenie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego na kolejne trzy lata zobowiązana jest złożyć wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wraz ze wskazanymi poniżej dokumentami. Zaleca się, aby wniosek o przedłużenie Certyfikatu audytora brd złożyć na miesiąc przed upływem terminu ważności posiadanego Certyfikatu, jednak nie może to nastąpić później niż w dniu utraty jego ważności.

Wymagane dokumenty (PDF 208.48 KB):

 • Oświadczeniem audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
 • Oświadczeniem audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o korzystaniu z pełni praw publicznych złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
  Wzór oświadczenia (PDF 131.57 KB)
 • Zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • Oryginałem lub kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (oryginał zaświadczenia zostanie zwrócony drogą pocztową po dokonaniu weryfikacji dokumentów);
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za przedłużenie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 17 zł na konto:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Tytułem: certyfikat audytora brd – opłata skarbowa – imię i nazwisko wnioskodawcy

Osoby dokonujące opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
SWIFT CODE CITIPLEX
IBAN: IBAN (spacja) PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Tytułem: certyfikat audytora brd – opłata skarbowa – imię i nazwisko wnioskodawcy

Wniosek wraz z dokumentami należy przesyłać bezpośrednio na adres:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Dróg i Autostrad
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1079).

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook